Friday, November 29, 2013

    txing tao xu nangzhou fan. sang qiqi shanji gan shung. tzu mingszhou xi, peng tzao lingfu.

2 comments:

Lacomba said...

kung fuuu to you

Puto Filipe said...

se era isso tinha legendas de certeza!!!